Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

cơ cấu tổ chức

Năng lực nhân sự CONINCO – MI

    Hội đồng quản trị

         * Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Cao Minh Tuấn

         * Ủy viên Hội đồng Quản trị : Nguyễn Chí Trung

         * Ủy viên Hội đồng Quản trị : Bùi Thanh Lĩnh

  – Ban kiểm soát

         * Trưởng ban kiểm soát : Trần Thị Tú Uyên

         * Ủy viên ban kiểm soát : Đặng Thị Hoa

         * Ủy viên ban kiểm soát : Nguyễn Mạnh Hùng

    Ban Tổng Giám đốc

* Tổng giám đốc công ty: Nguyễn Chí Trung
* Phó tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn
* Phó tổng giám đốc: Nguyễn Khắc Sự
* Phó tổng giám đốc: Bùi Thanh Lĩnh  
* Chánh văn phòng công ty: Trần Thị Tú Uyên  
* Kế toán trưởng: Võ Thị Thà