Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

cơ cấu tổ chức

Năng lực nhân sự CONINCO – MI

            Hội đồng quản trị

                    * Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Cao Minh Tuấn

                    * Ủy viên Hội đồng Quản trị : Nguyễn Chí Trung

                    * Ủy viên Hội đồng Quản trị : Nguyễn Lương Bình

          – Ban kiểm soát

                    * Trưởng ban kiểm soát : Trần Thị Tú Uyên

                    * Ủy viên ban kiểm soát : Đặng Thị Hoa

                    * Ủy viên ban kiểm soát : Bùi Thanh Lĩnh

            Ban Tổng Giám đốc

* Tổng giám đốc công ty: Cao Minh Tuấn               
* Phó tổng giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn                 
* Phó tổng giám đốc: Nguyễn Khắc Sự                     
* Phó tổng giám đốc: Nguyễn Chí Trung                   

 

* Chánh văn phòng công ty: Trần Thị Tú Uyên

* Kế toán trưởng: Võ Thị Thà