Tư vấn thẩm tra dự án, thiết kế và dự toán

  • Các dự án tiêu biểu

    upload/images/a95b1d11126911813a0e374cb6400cb1_det2.jpg

    1. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất que hàn Lilama - Hà Tĩnh

    2. Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố Pleiku - Gia Lai