Giao hữu bóng đá giữa đoàn TVGS CONINCO -MI và Khối văn phòng Công ty