Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần CONINCO Máy xây dựng và Công trình công nghiệp

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần CONINCO Máy xây dựng và Công trình công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: Cao Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Văn Công - Ủy viên HĐQT
Ông: Phạm Xuân Quang - Ủy viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT:

Bà: Trần Thị Tú Uyên - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Chí Trung - Ủy viên
Bà: Đặng Thị Hoa - Ủy viên

 

CÁC PHÒNG BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

Ban Giám đốc Công ty:

Ông: Cao Minh Tuấn - Giám đốc Công ty.

Ông: Nguyễn Khắc Sự - Phó Giám đốc Công ty.

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty.

Ông: Nguyễn Chí Trung - Phó Giám đốc Công ty.

Trung tâm Tư vấn - Thiết kế:

Ông: Nguyễn Khắc Sự - P.GĐ Công ty kiêm GĐ TTTV-TK

Ông: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Giám đốc TTTV-TK

Trung tâm Quản lý dự án

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - P.GĐ Công ty kiêm GĐ TT QLDA

Ông: Bùi Thanh Lĩnh - Phó GĐ TT QLDA

Ông: Nguyễn Hữu Ngọc - Phó GĐ TT QLDA

Trung tâm R&D:

Tiến sỹ Vũ Huy Toàn - Phụ trách TT

Phòng KHKT:

Ông: Nguyễn Chí Trung - TP KHKT

Phòng TCHC:

Bà: Trần Thị Tú Uyên - TP TCHC

Phòng Kế toán:

Bà: Đoàn Thu Trang - PP Kế Toán