Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần CONINCO Máy xây dựng và Công trình công nghiệp

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần CONINCO Máy xây dựng và Công trình công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: Cao Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 

CÁC PHÒNG BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ông: Cao Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty.

Ông: Nguyễn Khắc Sự - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông: Nguyễn Chí Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Trung tâm Tư vấn - Thiết kế:

Ông: Nguyễn Khắc Sự - P.TGĐ Công ty kiêm GĐ TTTV-TK

Trung tâm Quản lý dự án

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - P.TGĐ Công ty kiêm GĐ TT QLDA

Ông: Ngô Quý Linh - Phó GĐ TT QLDA

Ông: Bùi Thanh Lĩnh - Phó GĐ TT QLDA

Ông: Nguyễn Hữu Ngọc - Phó GĐ TT QLDA

Trung tâm R&D:

Tiến sỹ Vũ Huy Toàn - Cố vấn 

Ông: Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Trung tâm

Phòng KHKT:

Ông: Nguyễn Chí Trung - Quyền TP KHKT

Ông: Nguyễn Xuân Hưng - PP. KHKT

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - PP. KHKT

Văn phòng Công ty:

Bà: Trần Thị Tú Uyên - Chánh Văn phòng

Bà: Đoàn Thu Trang - PP Kế Toán